This post is available in: In English

Päiväkodissa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen – mitä se tarkoittaa? Entä millaista on varhaiskasvatus Pilke-päiväkodeissa?

Tälle sivulle olemme keränneet tietoa siitä, mitä varhaiskasvatus on ja miten sitä Pilkkeen päiväkodeissa toteutetaan. Tutustu myös sivun lopussa oleviin usein kysyttyihin kysymyksiin!

 

Mitä varhaiskasvatus on?

Varhaiskasvatus on uudehko sana, ennen puhuttiin tutummin lasten päivähoidosta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatusta suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Suomessa kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa korostuu pohjoismainen periaate siitä, että mukana on hoiva, leikki ja turva. Me Pilkkeellä keskitymme siihen, että lapsella on turvallinen ja hyvä olla, aikuiset hänen ympärillään ovat ammattilaisia ja osaavat oikealla tavalla kohdata, aktivoida ja kuunnella häntä.

Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteita päiväkodissa

 

Varhaiskasvatussuunnitelma tai tuttavallisemmin ”vasu”  on yksi ensimmäisistä uusista sanoista, mihin perhe törmää, kun lapsi aloittaa päiväkodissa.

Mistä vasussa on kyse? Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan lapsen lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Vasu tehdään yhteistyössä perheen ja päiväkodin kanssa, kun lapsi on aloittanut päiväkodissa. Suunnitelmassa huomioidaan myös lapsen oma näkökulma.

”Varhaiskasvatuskeskustelut eli vasukeskustelut järjestetään Pilkkeen päiväkodeissa vuosittain. Luomme yhteisiä linjoja ja tavoitteita sekä sovimme yhdessä siitä, miten lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään varhaiskasvatuksessa.”

Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään kerran vuodessa perheen ja päiväkodin yhteisessä vasu-keskustelussa.

Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Tämän pohjalta jokainen kunta laatii omat kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa, jotka sitten muodostavat kunkin paikallisen päiväkodin vasun raamit.

Näistä tekijöistä muodostuu Pilkkeen joustava oppimisympäristö. Oppimisympäristön kolme ulottuvuutta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen.

Näistä tekijöistä muodostuu Pilkkeen joustava oppimisympäristö. Oppimisympäristön kolme ulottuvuutta: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen.

Näin päiväkodin oppimisympäristö tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista

Päiväkodin luomalla ympäristöllä on iso merkitys lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Kun puhutaan oppimisympäristöstä, tarkoitetaan muun muassa päiväkodin tiloja, välineitä ja tarvikkeita sekä piha-aluetta ja lähiympäristöä. Lisäksi oppimisympäristöön kuuluu muitakin kuin pelkkään fyysiseen tilaan liittyviä asioita. Kokonaisuudessaan oppimisympäristö muodostuu fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä.

Meillä Pilkkeellä päiväkodin tarjoamat oppimisympäristöt ovat avoimia ja yhteisöllisiä, ja lapsi voi liikkua niissä kiinnostuksensa mukaisesti. Tällaisia tiloja päiväkodin sisällä ovat esimerkiksi musiikki- ja liikuntatilat, ateljee, muuttuvat leikkitilat ja ruokasali.

Pilkkeen varhaiskasvatuksen pedagogiikka – mitä ajattelemme lapsen tavasta oppia

Me Pilkkeellä näemme jokaisen lapsen aktiivisena oppijana. Lapsi oppii pikkuhiljaa, vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Lapsi jäsentää uusia asioita ja suhteuttaa niitä
aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoonsa ja näkemyksiinsä. Lapsi oppii, kun asiat liitetään hänen omaan kokemusmaailmaansa ja häntä itseään kiinnostaviin asioihin.

Oppiakseen uusia asioita, lapsella pitää olla turvallinen, hyvä olo ja iloinen mieli. Lapsi on luontaisesti utelias, luova ja aktiivinen, ja hän jäsentää ympäröivää maailmaa leikin kautta. Myönteinen palaute pitää yllä kiinnostusta oppia uutta, ja rakentaa lapselle hyvää itsetuntoa.

Päiväkoti-ikäiselle lapselle oppimisen tulee olla hauskaa!

Pilkkeellä puhumme paljon myös arjen pedagogiikasta. Suurin osa alle kouluikäisen lapsen oppimisesta tapahtuu leikin ja arkitoimintojen aikana. Arjen pedagogiikka tarkoittaa, että Pilkkeen päiväkotien henkilökunta on herkkä tarttumaan oppimisen mahdollisuuksiin erilaissa arjen tilanteissa, kuten vaikkapa pukeminen ulkoilua varten tai ruokailut.

Varhaiskasvatus eri ikäisille lapsille päiväkodissa, viskariryhmissä ja esikoulussa

Pilke päiväkotien tärkein tavoite on tarjota lapselle hyvä päivä oppia – joka päivä. Turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava ympäristö tarjoaa hyvät lähtökohdat ystävyydelle, yllätyksille ja yhdessä oppimiselle. Päiväkodin, jonne on kiva mennä ja jossa on hyvä olla heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Lue tästä lisää päiväkodin aloituksesta!

Päiväkoti (1–4-vuotiaat)

Pienillä lapsilla korostuu hoiva, myöhemmin myös kasvatus ja oppiminen arjen pedagogiikan avulla.

Viskari (5-vuotiaat)

Viisivuotiaille kohdennettuja oppimistuokioita

Esikoulu (6-vuotiaat)

Lapset omaksuvat esiopetuksessa peruskoulun ensimmäisillä luokilla tarvittavia taitoja ja pääsevät myös vierailemaan koulussa.

Varhaiskasvatus tukee lasta erilaisissa tilanteissa

Pilke, kuten muutkin yksityiset päiväkodit, toimii useimmiten kunnan omia palveluita täydentävänä ja tukevana palvelujen tuottajana. Tarjoamme varhaiskasvatusta kunkin kunnan antamien linjausten mukaisesti.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat usein kunnan omiin päiväkoteihin. Me Pilkkeellä voimme tarjota paikan erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, jos kunta meiltä tämän palvelun tilaa. Meillä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettajia, ja hankimme ostopalveluna lisää tukea aina tarpeen mukaan.

Kuntien käytännöt erityistä tukea tarvitsevien lasten tilanteista vaihtelevat, mutta tärkeintä on se, että lapsen etu toteutuu. Jos perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, ja perhe toivoo paikkaa Pilkkeen päiväkodissa, suosittelemme lämpimästi keskustelemaan sekä Pilkkeen päiväkodin johtajan että oman kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa.

 

Varhaiskasvatus - Usein kysyttyä

This post is available in: In English

Kaikki yksityiset päiväkodit ovat sen kunnan hyväksymiä ja valvomia, missä päiväkoti sijaitsee. Yksityiset päiväkodit kuten Pilke noudattavat samaa varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa kuin kunnallisetkin päiväkodit. Kunnat myös valvovat toimintaamme valvontakäyntien, ohjauksen ja auditointien avulla.

Suomalainen yksityinen varhaiskasvatus edustaa kokonaisuudessaan Pohjoismaiden kärkeä. Sekä asiakastyytyväisyyttä että kuntien näkemyksiä luotaavat selvitykset viime vuosilta osoittavat, että yksityinen toiminta koetaan laadultaan hyväksi ja yhteistyö kunnan kanssa toimivaksi.

Yksityisissä päiväkodeissa laatua rakennetaan esimerkiksi kehittämällä pedagogiikkaa, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä rakentamalla asiakasperheiden tarpeisiin vastaavia palveluita muun muassa digitalisaatiota hyödyntäen.

Lue lisää varhaiskasvatuksen vaatimuksista ja mitä päiväkodilta voi odottaa:

This post is available in: In English

Meille Pilkkeellä on tärkeää, että jokainen lapsi perheineen on tervetullut päiväkoteihimme.

Pilke-päiväkodeissa käytetään kehityksen ja oppimisen tuen kolmiportaista mallia, joka sisältää tukimateriaalia henkilöstölle tuen tarpeen kartoitukseen ja sen järjestämiseen käytännössä. Pilkkeellä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettajia, jotka konsultoivat yksiköissä tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa Pilke ostaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksen palveluna ulkopuolisilta toimijoilta.

Yksityinen varhaiskasvatus toimii usein kunnan omia palveluita täydentävänä ja tukevana tuottajana. Monesti yksityinen toimija tuottaa varhaiskasvatuspalveluita kunnan esittämien reunaehtojen mukaisesti. Jos kunta on tunnistanut tarpeen tilata yksityiseltä päiväkodilta erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluita, voi yksityinen tähän vastata. On kuitenkin totta, että erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat usein kunnan omiin varhaiskasvatuspalveluihin. Asiasta kannattaa keskustella sekä Pilkkeen päiväkodin johtajan että kunnan varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa, koska kuntien käytännöt vaihtelevat ja tärkeintä on, että lapsen etu toteutuu.

Pilkkeellä on kehityksen ja oppimisen tuen työryhmä, joka selvittää tuen ja siihen liittyvän koulutuksen tarpeita sekä kehittää tuen järjestämistä valtakunnallisesti.

This post is available in: In English

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan muun muassa päiväkodin tiloja, välineitä ja tarvikkeita sekä piha-aluetta ja lähiympäristöä. Oppimisympäristö jaotellaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

This post is available in: In English

Varhaiskasvatussuunnitelmaan eli vasuun kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelma tehdään yhdessä perheen ja päiväkodin kanssa, kun lapsi on aloittanut päiväkodissa.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa huomioidaan myös lapsen oma näkökulma. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään kerran vuodessa perheen ja päiväkodin yhteisessä keskustelussa.

Lue tästä lisää varhaiskasvatuskeskusteluista!

This post is available in: In English

Pilke-päiväkotien varhaiskasvatuksessa noudatetaan samoja lakeja, laatuvaatimuksia ja henkilöstömitoituksia kuin muissakin suomalaisissa päiväkodeissa – niin kunnallisissa kuin yksityisissäkin.

Seuraamme kunkin kunnan laatimaa omaa paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Meillä Pilkkeellä toimintatapamme on lämmin ja välittävä, ja kohtaamme toisemme ja lapset suurella sydämellä.

Lue lisää siitä, mitä Pilkkeen päiväkodilta voi odottaa:

This post is available in: In English

Kaikessa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, ja myös meillä Pilkkeellä, on aina mukana hoiva, leikki ja turva. Koulumaisia taitoja lapsi oppii hyvinkin nopeasti, kun aika on sille oikea – niiden kanssa ei tarvitse kiirehtiä. Keskitymme siihen, että lapsella on turvallinen ja hyvä olla, aikuiset hänen ympärillään ovat ammattilaisia ja osaavat oikealla tavalla aktivoida ja kuunnella häntä.

Lue lisää pienten lasten varhaiskasvatuksesta

This post is available in: In English

Varhaiskasvatus on uudehko sana, jota on alettu käyttää vuoden 2016 varhaiskasvatuslain uudistamisen jälkeen. Sitä ennen puhuttiin päivähoidosta. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatustoiminta kuuluu kunnissa opetustoimen alaisuuteen, kun aiemmin päivähoito oli sosiaalitoimen osa. Aivan pienillä lapsilla hoivan ja hoidon merkitys hyvän päivän luomisessa on kaikkein tärkeintä, mutta lapsen kasvaessa varhaiskasvatuksessa saavat painoa myös opetus ja kasvatus.

Lue tästä lisää, mitä eroa on varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla.

Jäikö jokin asia mietityttämään? Asiantuntijamme auttaa mielellään, lähetä kysymys!


Ota yhteyttä!

Mitä haluat tietää tai kysyä Pilkkeen varhaiskasvatuksesta?

Varhaiskasvatusjohtajamme Mirka Laaksonen auttaa mielellään. Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin tai aluejohtajiin.

Varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksonen
mirka.laaksonen@pilkepaivakodit.fi