This post is available in: In English

Päiväkodin hyvän päivän tekijät

Pilke tarjoaa varhaiskasvatusta lähes 200 yksityisessä päiväkodissa ja esikoulussa ympäri Suomen. Toimintamme on monipuolista ja kehitämme sitä jatkuvasti. Lisäksi päiväkodeissamme on mahdollisuus valita myös eri tavoin painotettua opetusta.

Pilke-päiväkotien työntekijät kuuluvat yli 2 000 pilkeläisen varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon ammattilaisen joukkoon, joka haluaa tehdä lapsen päivästä hyvän päivän, joka päivä.

Myös me haluamme pitää huolta työntekijöistämme: tarjoamme aktiivisen, kannustavan ja motivoivan työyhteisön sekä kilpailukykyiset työsuhde-edut. Tutustu Pilkkeeseen työnantajana ja lue lisää työstä Pilke-päiväkodeissa.

Luovaa, vapaata, itseohjautuvaa työtä

Pilkkeellä päiväkotien työt on jaettu kasvattajien, päiväkotihuoltajien ja johtajien kesken niin, että kaikilla on aikaa keskittyä omaan työhönsä ja tehdä se niin hyvin kuin mahdollista. Tutustu tästä pilkeläisten uratarinoihin, millaista on olla töissä Pilkkeen päiväkodissa.

Yhdessä tekeminen ja toiminnan kehittäminen on meille tärkeää. Pilkeläiset pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä, eikä vastuullista ja vaativaa työtä tarvitse tehdä yksin.  Pilkkeellä vallitsee avoin, suvaitsevainen ilmapiiri ja vahva sparrauksen kulttuuri. Haluamme olla yhdessä kehittämässä yhä parempaa työelämää innovatiivisilla ratkaisuilla.

Pilkkeen monipuolinen varhaiskasvatus tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin painotteisuuksiin, joilla tuetaan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Painotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa. Pilkkeen päiväkotien painotukset ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu. Annamme näihin painotuksiin myös lisäkoulutusta.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme aivan samoja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita, laatumittareita ja koulutusvaatimuksia kuin kunnalliset päiväkodit ja esikoulutkin.

Tarjoamme kaikille pilkeläisille kilpailukykyisen palkan lisäksi hyvät työsuhde-edut sekä mahdollisuuden lisäkouluttautumiseen.

Olen työskennellyt Pilkkeellä kohta kuusi vuotta. Siirryin suoraan koulun penkiltä varhaiskasvatuksen opettajaksi Pilke musiikkipäiväkoti Nummenharjuun. Pilke on tarjonnut koko kuusivuotisen urani ajan luottoa omiin kykyihin ja myös tukea vaikeina hetkinä. Olen saanut kokeilla siipiäni niin varajohtajan kuin johtajankin paikalla. Olen päässyt vaikuttamaan erilaisten työryhmien kautta muun muassa siihen, millaista on laadukas varhaiskasvatus Pilkkeellä.

Olen osallistunut upeisiin koulutuksiin ja päässyt myös itse kouluttamaan muita. Olen päässyt edustamaan yritystämme erilaisilla messuilla ja muissa tapahtumissa. Olen saanut työskennellä upeiden, ammattitaitoisten varhaiskasvattajien kanssa niin johtajana, varhaiskasvatuksen opettajana kuin varhaiskasvatuksen mentorinakin. Olen oppinut kaikilta jotain kallisarvoista.

Olen saanut kasvaa Pilkkeellä keltanokasta vahvaksi ammattilaiseksi. Syksyllä sain siitä kiitoksen, kun minut palkittiin hyvästä työstä. Kiitos Pilke, että olette luottaneet kykyihini, tarjonneet työssä haasteita ja auttaneet minua kehittämään ammattitaitoani!

Varhaiskasvatuksen opettaja, Minna Puusniekka, Pilke päiväkodit

Varhaiskasvatuksen laatu ja arki näkyväksi

Varhaiskasvatuksen ammattilaisemme elävät ja kokevat päivittäin yhdessä kollegoiden, lasten ja perheiden kanssa tuhansia erilaisia arjen tilanteita. Niitä kaikkia on mahdoton kuvata saati tuoda yhtä aikaa esille.

Työntekijämme arvostavat yhteisöllisyyttä, arjen tukea ja sparrailua. Heillä on vahva halu onnistua ja laittaa itsensä likoon. Tutustu ja lue hyvän päivän tekijöidemme kokekemuksia työstään. Uskomme, että näissä artikkeleissamme korostuu Pilkkeen varhaiskasvatuksen arki, vankka kokemus ja työn merkityksellisyys. Niistä on hyvän päivän ainekset tehty.

Pilke-päiväkotien pedagogiikka ja oppimiskäsitys

Pilkkeen päiväkodeissa varhaiskasvatus perustuu aina varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi työtämme ohjaa oman kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. 

Millaista on yksityinen varhaiskasvatus? Lue myytit ja tutustu alaan.

Pilkkeen varhaiskasvatuksen päälinjaukset:

Laadukas vuorovaikutus

This post is available in:
In English

Laadukas vuorovaikutus on aitoa ja aktiivista läsnäoloa, herkkyyttä lapsen tunteille ja ajatuksille. Mahdollistaa turvallisen vuorovaikutuksen lapsen, henkilöstön ja huoltajien välille. Positiivinen ja kannustava henkilöstö tukee lapsen myötätunnon, innostuneisuuden ja osallisuuden kehittymistä. Luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri luo edellytykset yhteisön hyvinvoinnille ja lapsen oppimiselle.

Osallisuus

This post is available in:
In English

Lapsen osallisuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon asioissa, jotka vaikuttavat hänen elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Lapsi saa kokemuksen kykyjensä riittävyydestä, roolinsa merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta yhteisössä. Käytännössä tämä tarkoittaa lapsen ja huoltajien mukaan ottamista niin varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin kuin arjen toimintoihinkin.

Pienryhmätoiminta

This post is available in:
In English

Pienryhmätoiminnassa lapset jakautuvat pienempiin pedagogisin perustein määriteltyihin ryhmiin. Pienryhmät mahdollistavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteellisen tukemiseen arjen eri tilanteissa. Samalla toteutuu lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen sekä laadukas vuorovaikutus. Pienryhmät mahdollistavat laadukkaat oppimiskokemukset, koska toiminta rauhoittuu ja selkiytyy.

Joustavat oppimisympäristöt

This post is available in:
In English

Oppimisympäristö on pedagogisin perustein muovautuva, joustava ja yhteisöllinen, jossa lapset liikkuvat ja toimivat pienryhmissä. Esimerkiksi musiikki- ja liikuntatila, ateljee kädentaidoille, lapsilähtöisesti muuntuvat leikkitilat ja ruokailu ruokasalissa porrastetusti. Ympäristöä kehitetään lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteiden suuntaisesti.
Oppimisympäristössä lapsi on aktiivinen toimija, joka otetaan mukaan oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen. Henkilöstö tukee ja kannustaa lasta luomaan monimuotoisia ja innostavia oppimisympäristöjä.

Arjen pedagogiikka

This post is available in:
In English

Suurin osa alle kouluikäisen lapsen oppimisesta tapahtuu leikin ja arkitoimintojen aikana. Arjen eri tilanteissa ja leikissä henkilöstö kohtaa lapsen yksilönä ja aktivoi häntä kannustaen tutkimaan ja toimimaan luovasti vaihtuvissa oppimisympäristöissä. Arjen tilanteita hyödynnetään oppimisessa. Tässä tärkeitä hetkiä ovat esim. pukemistilanteet, ruokailut jne. Henkilöstön tulee olla herkkä tarttumaan oppimisen hetkiin juuri näissä tilanteissa. Erilliset toimintatuokiot täydentävät arjen oppimisen tilanteita.

Projektityöskentely

This post is available in:
In English

Toiminnan sisältö nousee lapsen mielenkiinnon kohteista ja ne nivotaan osaksi oppimisen kokonaisuutta ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia oppimisen alueita. Mielenkiinnon kohteita yhdistetään teemoiksi, joita toteutetaan projektein lapsen osallisuus huomioiden. Työskentelyn edetessä asiat saavat uusia merkityksiä ja muotoja. Havaintoja, kysymyksiä, näkemyksiä ja tapahtumia kootaan lasten kanssa yhteen dokumentoimalla.

Pedagoginen dokumentointi

This post is available in:
In English

Pedagogisen dokumentoinnin avulla saadaan tietoa lasten elämästä, kehityksestä, ajattelusta, mielenkiinnonkohteista. Monipuolisin ja konkreettisin tavoin kerätään tietoa lasten oppimisesta, tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta. Henkilöstön ja lasten havaintojen ja lasten tekemien dokumenttien esimerkiksi valokuvien ja piirrosten avulla suunnitellaan ja kehitetään toiminnan sisältöjä. Pedagogisen dokumentoinnin tukena käytetään esimerkiksi tabletteja. Pedagogisella dokumentoinnilla tehdään näkyväksi mitä on tehty, miksi ja mitä oppimisen tavoitteita on saavutettu.

Pilke päiväkodeissa lapsi nähdään aktiivisena tiedon rakentajana, joka valikoi ja tulkitsee saadun informaation itse. Lapsen aktiivinen osallisuus on oleellisen tärkeä osa oppimisprosessia. Oppiminen rakentuu prosessina ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Oppiminen on lapsen oman toiminnan tulosta. Lapsi jäsentää uutta informaatiota aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoonsa ja näkemyksiinsä. Opittava aines tulee liittää lapsen omaan kokemusmaailmaan ja lasta kiinnostaviin asioihin.

Oppiakseen lapsella on oltava turvallinen, hyvä olo ja iloinen mieli. Laadukkaat vuorovaikutussuhteet ja myönteiset tunnekokemukset luovat lapselle mahdollisuuden toimia hänelle ominaisella tavalla. Luontaisesti lapsi on utelias, luova ja aktiivinen, joka jäsentää ympäröivää maailmaansa leikin kautta. Myönteinen palaute pitää yllä oppimismotivaatiota ja lapsen kuvaa itsestään oppijana. Oppimisen tulee olla hauskaa ja herättää lapsessa halu oppia lisää. Lapset ovat aktiivisesti mukana oppimisprosessissa alusta lähtien ja muokkaavat sitä omalla toiminnallaan sekä ajatuksillaan.

Pilke päiväkotien varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksonen

Joustavat oppimisympäristöt Pilkkeellä

Onnistuneessa oppimisympäristössä aikuisilla ja lapsilla on hyvä päivä – joka päivä.

Pilke tarjoaa laadukasta ja innovatiivista varhaiskasvatusta ja esiopetusta yli 170 päiväkodissa ympäri Suomea. Tehtävänämme on varmistaa, että lasten ja työntekijöidemme jokainen päivä on hyvä. Päiväkotiemme oppimisympäristöillä on suuri vaikutus siinä, että niin lapset kuin aikuiset viihtyvät meillä. 

Lue oppimisympäristöistä lisää täältä!

Seuraa hyvän päivän tekijöitä instagramissa!

Seuraa uutta Instagram-tiliämme @pilke_hyvanpaivantekijat, tutustu meihin, löydä avoimet työpaikkamme sekä tule kuuntelemaan mielenkiintoisia live-lähetyksiämme!

Millaista on työ Pilke-päiväkodissa? Tutustu Pilkkeen ammattilaisiin, hyvän päivän tekijöihin!

esiopettaja

Uratarina: Elina Saranki, esiopettaja, Mikkeli

“Oli helppo päätös ottaa työpaikka vastaan”

Lue Elinan tarina

This post is available in:
In English

Varhaiskasvatuksen opettaja ja esiopettaja Elina Saranki aloitti työt Pilke tiedepäiväkoti Siriuksessa Mikkelissä elokuussa. Hän oli juuri muuttanut perheineen Saimaan rantakaupunkiin pääkaupunkiseudulta, lähes 250 kilometrin matkan päästä.

Perhe oli jättänyt kompaktin kotinsa Espoossa ja rakensi omakotitaloa Mikkeliin. Ajatus muuttamisesta toiselle puolelle Suomea oli kypsynyt pitkään.

Elina Saranki tutustui Mikkelin päiväkotien työtarjontaan. Avoimia tehtäviä oli niin Pilkkeellä kuin kunnallisissa päiväkodeissa.

-Siriuksen tiedepainotus herätti mielenkiintoni, samoin uusi talo työympäristönä. Olin aiemmin ollut usean vuoden esikoulussa opettajana, joten myös esiopettajan tehtävät kiinnostivat.

Seuraavana päivänä työhaastattelun jälkeen Sarangin puhelin soi: päiväkodin johtaja Henna Tolonen toivotti hänet tervetulleeksi Pilke Siriukseen.

-Oli helppo päätös ottaa paikka vastaan. Sen jälkeen alkoivat myös muut asiat rullaamaan. Pystyimme hakemaan lapsille päivähoitopaikat Mikkelistä ja aloittamaan lainaneuvottelut pankin kanssa.

Lue koko teksti: Esiopettaja Elina Saranki muutti Espoosta Mikkeliin: “Oli helppo päätös ottaa työpaikka vastaan”

Ulla Keskinen - Pilke päiväkodit Oy

Tutortoiminta: päiväkodin johtajat Ulla Keskinen ja Päivi Ropponen

Pilkkeen tutortoiminta uudelle päiväkodin johtajalle

Lue Ullan ja Päivin kokemukset Pilkkeen tutorointiohjelmasta

This post is available in:
In English

 ”Tutorin tuki on todella auttanut minua pääsemään sisään taloon, koen että minusta on pidetty huolta. Koen, että Pilkkeellä ollaan organisaatiotasollakin kiinnostuneita henkilöstöstä. Ei jätetä koskaan yksin, vaan kysytään, miten menee, ja tarvitsenko apua.”

Kun uusi Pilkkeen hyvän päivän tekijä tulee taloon, Pilkkeen alue- ja muu johto huolehtii hänen perehdyttämisestään niin itse työtehtävien, kuin yrityksen arvojen ja periaatteiden pariin, sekä työssä tarvittavien järjestelmien käyttöön. Päiväkotien johtajat perehdytetään Pilkkeen omassa johtajavalmennuksessa, Pilke-Akatemiassa.

Osana perehdytystä Pilke-päiväkodeissa jokainen uusi päiväkodin johtaja saa oman tutorin erityisesti työnsä alkutaipaleelle. Tutor on vertaistuki ja auttaja, jonka tarkoituksena on helpottaa uusiin vastuisiin tutustumista.

Tutoroinnilla haluamme varmistaa, että päiväkodin johtajalle tulisi sellainen olo, ettei hän ole yksin. Tutorin on tarkoitus olla helposti lähestyttävä ihminen lähitalosta – se, jolle voi aina soittaa kaikissa arjen asioissa.

Lue koko teksti: Tutorointi auttaa päiväkodin johtajan alkuun uudessa työssä.

Mira Nurmi_työnkierto_Sotkamo

Uratarina: Mira Nurmi, päiväkodin johtaja, Järvenpää ja Mäntsälä

Miran vaihtoreissu Sotkamoon – pilkeläistä ajattelua jakamassa

Lue Miran tarina

This post is available in:
In English

Mira Nurmi on pitkän linjan varhaiskasvattaja, jonka ura Pilkkeellä alkoi 2014, kun silloinen työpaikka siirtyi Pilkkeen omistukseen. Nykyään Mira toimii päiväkodin johtajana sekä Mäntsälän Pilke liikuntapäiväkoti Voltissa että Järvenpäässä Pilke-päiväkoti Hilmassa. Opiskeluaikoina moni lähtee opiskelijavaihtoon, mutta työelämässä harvemmin pääsee hetkeksi kurkistamaan uusiin ympyröihin. Pilke päiväkodit Oy päätti hyödyntää konkarijohtajan vankkaa pedagogista osaamista ja lähettää Miran Kainuun Sotkamoon uuden päiväkodin vakiinnuttamista tukemaan. Samalla syntyi osaamisvaihtokonsepti, jota aiotaan toteuttaa jatkossakin.

Kolmen kuukauden vaihtoprojekti jakautui kahteen osaan siten, että marras-joulukuussa 2019 Mira vietti Sotkamon musiikki- ja luontopainotteisessa Pilke-päiväkoti Pajupillissä viisi viikkoa tutustuen päiväkotiin, sen tilanteeseen ja henkilökuntaan. Samalla hän ideoi keinoja ja muutosehdotuksia, joita käynnisteltiin yhdessä hiljalleen. Tammikuussa 2020 Mira palasi vielä kahdeksi viikoksi Sotkamoon katsomaan, miten hommat rullaavat.

lue koko teksti »

Hanna Salonen - Pilke päiväkodit Oy

Uratarina: Hanna Salonen, päiväkodin johtaja, Tornio

Pilkkeen matkassa pohjoisesta etelään ja takaisin

Lue Hannan tarina

This post is available in:
In English

Päiväkodin johtaja Hanna Salonen katselee työhuoneensa ikkunasta lumessa telmiviä lapsia ja muistelee vajaan 10 vuoden uraansa mahtuneita vauhdikkaita käänteitä.

Varhaiskasvatus on ollut pienestä pitäen Hannan kutsumusala, ja sosionomiksi valmistuminen Torniossa vuonna 2010 olikin jo pitkään suunniteltu juttu. Pilke päiväkotien työpaikkailmoitus, jossa kerrottiin muun muassa yrityksen arvoista, herätti kiinnostuksen, ja niinpä hän päätyi aloittamaan lastentarhanopettajana Pilkkeellä Espoossa.

–Jo puolen vuoden päästä minua pyydettiin päiväkoti Hiirulaisen varajohtajaksi, ja siirryinkin työni ohessa hoitamaan hallinnollisia asioita. Keravalle muutettuani Pilkkeeltä löytyi töitä Vantaan Käpälämäestä, jossa toimin vastaavana päiväkodinopettajana ja vastasin myös pienen päiväkodin hallinnosta. Vuonna 2014 minut nimitettiin päiväkodin johtajaksi, kertoo Hanna.

Kun Hannan puoliso sai töitä Tampereelta, haki Hanna uutta paikkaa samalta paikkakunnalta. Pian hän pääsikin toteuttamaan yhtä ammatillista haavettaan ja rakentamaan Pilke musiikkipäiväkoti Nuottisiltaa Tampereelle.

Ympyrän sulkeutuminen ja paluu kotiseudulle

Hanna kertoo vitsailleensa, että heti kun Pilke laajenee Lappiin, hän muuttaa mukana. Toisen lapsen syntymän myötä Hannaa perheineen alkoikin houkutella paluu Tornioon, lähiverkostojen äärelle. Sinne oltiin kuin oltiinkin suunnittelemassa Pilkettä, ja Hannan sutkautuksesta lähtenyt haave toteutui. Niinpä vuodesta 2019 Hanna on luotsannut kahta päiväkotia: Tornion musiikkipäiväkoti Huvikumpua ja Keminmaan luontopäiväkoti Virtaa, jota on saanut olla myös perustamassa.

–Olen enemmän kuin tyytyväinen ympyrän sulkeutumiseen ja siihen, että Pilkkeen matkassa tehty Suomen-kierros on nyt päättynyt kotikonnuilleni Tornioon. Ammatillisten haaveiden täyttymisen osalta olen kiitollinen saamistani mahdollisuuksista ja kaikesta minulle osoitetusta luottamuksesta. Juuri nyt on hyvä näin, mutta tulevaisuudessa haluaisin vielä kehittää omaa ammattitaitoani syventämällä opintojani, pohtii Hanna.

Omannäköinen ja omiin arvoihin sopiva työnantaja

Pilkkeen yksi tärkeistä arvoista on myönteisyys, jonka Hanna nimeää myös omaksi arvokseen. Juuri myönteisyyden avulla Hanna uskoo päässeensä siihen missä nyt on – niin oman kuin työnantajansakin myönteisyyden ansiosta.

–Arvostan erityisesti Pilkkeen matalaa organisaatiota, jolloin on helppo olla yhteydessä asiantuntijoihin. Apua onkin aina ollut helppo pyytää ja saada, ja jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan asioihin. Olenkin erityisen kiitollinen siitä, että olen saanut ilmaista itseäni ja tehdä omannäköistäni työtä. Olen kokenut, että vahvuuteni on otettu huomioon, ja minua on pyydetty mukaan erilaisiin kehittämistehtäviin ja työryhmiin.

Hannan tyypillinen työpäivä alkaa toivottamalla hyvät huomenet kaikille lapsille ja aikuisille. Hanna nauttii aamupalansa ryhmässä, kunnes toimistotyö jo kutsuu. Tietokoneen ääressä Hanna suunnittelee työvuoroja ja vastailee hoitopaikoista kyseleville vanhemmille. Päiväkodin johtajan vastuulle kuuluu myös kuntayhteistyö hoitopaikkojen osalta sekä päiväkodin pedagoginen johtaminen.

Päiväkodin johtajan työ on monipuolista ja palkitsevaa

–Varhaiskasvatuksen opettajana parasta työssäni olivat ehdottomasti lapset! Tällä hetkellä kiehtovinta on työn monipuolisuus. En koe työtäni yksitoikkoiseksi, vaikka hoidankin hallinnollisia asioita – lasten pariin on aina lyhyt matka. Nautin työstäni erilaisten ihmisten parissa sekä siitä, että saan tukea muita. Upeaa on myös saada olla mukana kehittämässä varhaiskasvatusta.

Uransa kohokohdaksi Hanna nimeää päiväkodin johtajaksi pääsemisen, josta oli unelmoinut jo opiskeluaikana. Uralla eteneminen on vain ollut nopeampaa kuin hän olisi koskaan osannut haaveilla.

Suurimmaksi haasteeksi Hanna kokee työssään ajan rajallisuuden: kun on kaksi päiväkotia johdettavana, on aikaa läsnäololle yksiköissä vähemmän.

–Välillä tulee riittämättömyyden tunne, sillä haluaisin olla enemmän myös lasten kanssa ja nähdä ryhmien toimintaa. Suurimman osan työajastani vievät toiminnan johtaminen, henkilöstöjohtaminen, asiakastyö ja talousvastuu, kertoo Hanna.

”Päiväkodin tärkein tehtävä on luoda jokaiselle lapselle hyvä päivä”

Hannan mukaan lapsen hyvä päivä koostuu monista eri osa-alueista. Jokaisen lapsen on tärkeä saada ruoan, turvan ja sylin lisäksi mukavia oppimiskokemuksia arjen ja leikin lomassa. Päiväkodin työntekijöiden onkin osattava tarttua arjen pieniin hetkiin ja tarjota monipuolista toimintaa lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Elina Inkovaara - Pilke päiväkodit Oy

Uratarina: Elina Inkovaara, päiväkodin vastuuhuoltaja, Pori

”En ole lapsille näkymätön, vaikka keittiössä puuhailenkin.”

Lue Elinan tarina

This post is available in:
In English

Elina Inkovaara, 38 vuotta, työskentelee Porin Pilke tiedepäiväkoti Välkkeessä vastuuhuoltajana. Hän on kahden kouluikäisen pojan äiti ja asuu perheensä kanssa maaseudulla. Perheellä on luomukasvinviljelytila, jonka parissa Elina työskentelee vapaa-ajallaan.

Elina aloitti työskentelyn päiväkoti Välkkeessä vastuuhuoltajana elokuussa 2018. Elina on koulutukseltaan ylioppilas ja ravintolakokki ja hän oli jo pitkään haaveillut päiväkodissa työskentelemisestä. Kun hän huomasi, että Poriin avataan uusi Pilke-päiväkoti, Elina huomasi tilaisuutensa tulleen ja otti yhteyttä ilmoituksessa olleeseen aluejohtajaan.

– Laitoin aluejohtajalle sähköpostia ja kysyin, olisiko heillä tarvetta keittiö/siivouspuolen työntekijälle. Aluejohtaja kutsui minut tapaamiseen, missä hän ja päiväkodin johtaja haastattelivat minut. Parin viikon kuluttua sain ilmoituksen, että tervetuloa töihin, Elina kertoo.

Elina viihtyy hyvin työssään. Tavanomainen päivä alkaa aamupalan laittamisella, pyykkikoneiden käynnistämisellä ja tilausten tekemisellä. Loppupäivän työtä rytmittääkin lounaskärryjen valmiiksi laitto ja lounaan tarjoilu, tiskaus ja välipalan esille laitto. Sen jälkeen on vuorossa keittiön siivousta ja lopuksi vielä välipalatiskien tiskaus ja keittiön ”sulkeminen” siltä päivältä. Työpäivään kuuluu myös vastuuhuoltajan tehtävät, kuten puhelin/sähköpostiasiat, jotka koskevat esim. ateriatoimittajaa tai siivoustuotteita.

– Tämä meidän Pilke Välke on mukava työpaikka. Täällä on hyvä ja rakentava ilmapiiri. Kasvattajat joustavat ja auttavat tarvittaessa meitä huoltajia ja me taas tarpeen mukaan autamme ryhmissä. Täällä pyritään kehittämään työyhteisöä aina toimivampaan suuntaan, yrityksen ja erehdyksen kautta.Täällä puhalletaan yhteen hiileen, huumoria unohtamatta, hän kuvailee.

Joukkoon mahtuu tietysti myös niitä päiviä, kun lapset ja henkilökunta sairastelevat ja apukäsiä tarvitaan. Mahtava työporukka auttaa kuitenkin myös kiireisinä päivinä.

– Parasta työssäni on päivien nopea kulku ja lapset. En ole lapsille näkymätön, vaikka keittiössä puuhailenkin. Hyvä työpäivä koostuu siitä, että asiat sujuvat painollaan ilman yllätyksiä ja siitä, että pysyy aikataulussa ja tietysti sosiaalisista tilanteista työkavereiden kanssa. Minulla on mahtavia työkavereita, kaikkien kanssa homma toimii, Elina iloitsee.

Elina sai viime keväänä iso tankkauksen työkavereiden äänestämänä.

– Iso tankkaus oli kyllä ihana yllätys, kiitos työkavereilleni siitä. Vietin sen sitten lasteni luokkaretken valvojana. Tässäkin huomaa, että meillä päiväkodin huoltaja kuuluu yhtä tärkeänä joukkoon kuin kuka tahansa eli meillä ei ole sellaisia rajoja ammattiryhmien kesken, Elina pohtii.

Elinan mielestä päiväkodin huoltajan työ sopii sellaiselle henkilölle, joka tykkää pitää useita lankoja käsissään. Työ vaatii vauhtia ja ripeyttä, koska päivien aikana on paljon tehtävää. Pitää pystyä toimimaan nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Myös huumori on erittäin tärkeää.

– Mielestäni huumori kantaa pitkälle ikävissäkin tilanteissa esimerkiksi epidemioiden tai vastaavien aikana, Elina summaa.

Anu Volanen - Pilke päiväkodit Oy

Uratarina: Anu Volanen, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo

Tehtävänä sanoittaa arkea

Lue Anun tarina

This post is available in:
In English

Jos päiväkodin eteisessä iskeekin jollekin kiukku, on se hyvä hetki pysähtyä ja pohtia koko porukalla. Lastentarhanopettaja Anu Volanen kääntää kiukut voitoiksi.

“Paras hetki päivässä on, kun lapsi onnistuu ja oppii jotakin”, sanoo Anu Volanen, joka työskentelee lastentarhanopettajana Espoossa. Kyse voi olla esimerkiksi uuden sanan oppimisesta tai arjen taidosta – vaikka siitä, että lapsi oppii laittamaan kengät itse jalkaan.

“Lapselle se voi olla todella iso asia. On ihanaa iloita lapsen kanssa.”

Volanen työskentelee Kanin kolo -päiväkodissa 3–5-vuotiaiden ryhmässä, jossa on nyt 23 lasta. Arjen pyörittäminen päiväkodissa on ajan, henkilökunnan tekemien suunnitelmien ja lasten kuuntelun muodostama yhtälö. Lasten hoidon ja kasvatuksen lisäksi työhön kuuluu päivittäinen yhteistyö perheiden kanssa sekä päiväkodin ohjelman suunnittelu.

“Osittain teemme sitä mitä arki tuo tullessaan ja osittain sitä mitä on etukäteen suunniteltu.”

Vaikka päivän suunnittelisi ja tilanteita ennakoisi etukäteen hyvin, aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.

“Jos joku menee pieleen, niin sitten pysähdytään. Mennään vaikka istumaan ja jutellaan. Otetaan tarvittaessa koko lapsiryhmä mukaan ja mietitään, että miksi kaikki huutavat tai miksi eteisessä on ruuhkaa”, kuvaa Volanen. “Työni on pitkälti arjen sanoittamista lapsille.”

Volanen kehuu vuolaasti työyhteisöään:

“Tässä työpaikassa ihmiset selvästi haluavat kehittyä. Kaikki haluavat kouluttautua ja joukossa on uudistumisen ilmapiiri. Se on yksi syy, miksi olen täällä töissä.” Henkilökunta on esimerkiksi tutkinut yhdessä kiinnostuneena uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Innosta kertoo sekin, että henkilökunta haluaa järjestää lasten kanssa hauskoja tapahtumia, kuten vaikka vappujuhlat.

“Ilmapiiri on iloinen ja myönteinen. Lapsiin suhtaudutaan aidon välittävästi.”

Sellaiseen paikkaan on sekä työntekijöiden että lasten aamulla hyvä tulla.

Avoimet työpaikat

Pilke on iso työnantaja ja meillä on jatkuvasti auki erilaisia työpaikkoja päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa, lastenhoidon palveluissa ja sosiaalihuollon avopalveluissa.

Jos et löytänyt tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista itsellesi kiinnostavaa tehtävää, kuulisimme silti sinusta mielellämme.

Kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää Pilkkeellä työskentelystä ja tavastamme toimia.
Ole yhteydessä, olisi kiva tutustua!

Henkilöstöjohtaja Elina Koivu
elina.koivu@pilkepaivakodit.fi

Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin, aluejohtajiin, iltapäivätoiminnan aluekoordinaattoreihin tai lastenhoidon asiakaspalveluun.

Pilkahduksia arjestamme löydät sosiaalisen median kanavistamme Facebookista ja Instagramista.